Smidiga leveranser

Hästfoder, tillskott och Bigbox

Hela sortimentet i lager

Allmänna villkor Stimulan B.V.

1. Definitioner
1. I dessa allmänna villkor ska följande definitioner gälla:
a. Stimulan: Stimulan B.V. eller en återförsäljare av Stimulan B.V.
b. Kund: varje fysisk person eller juridisk person som har ingått eller önskar ingå avtal med Stimulan, samt för vilken Stimulan gör eller kommer att utföra leveranser och prestationer och för vilken ett erbjudande inkommit från Stimulan.
c. Avtal: varje muntligt och skriftligt avtal som ingås mellan Kunden och Stimulan samt alla tillägg och tillägg därtill. Det inkluderar också alla rättsakter som hänför sig till detta avtal.
d. ForFarmers Group: alla enheter som ingår i eller ansluter till ForFarmers Group B.V.

2. Tillämplighet
1. Dessa Allmänna Villkor gäller för alla rättsförhållanden mellan Kunden och Stimulan, inklusive men inte begränsat till Avtal, erbjudanden, tjänster och offerter från eller med Stimulan, även om det inte (ytterligare) anges, om inte parterna uttryckligen har kommit överens om annat. 
2. Dessa allmänna villkor kan även åberopas av anställda på Stimulan och av tredje part som anlitas av Stimulan.

3. Erbjudande och accept
1. Erbjudanden från Stimulan är utan förpliktelser, om inte annat anges skriftligen. Erbjudandena baseras på de uppgifter som Stimulan kände till vid tidpunkten för erbjudandet.
2. Avtal träder i kraft genom skriftlig bekräftelse av Stimulan eller genom påbörjande av faktisk prestation av Stimulan.
3. Ändringar i Avtalet och/eller avvikelser från de Allmänna Villkoren gäller endast om de har överenskommits skriftligen eller har bekräftats skriftligen av Stimulan. Om avvikelser och/eller ändringar leder till ökade kostnader har Stimulan rätt att vidarebefordra dessa till Kunden.

4. Priser
1. Alla priser som anges i erbjudanden och/eller avtal är fasta och exklusive omsättningsskatt.
2. Om efter Avtalets ingående en höjning av självkostnadspriset inträffar äger Stimulan rätt att utan ersättning vidarebefordra denna höjning till Kunden eller lösa Avtalet.

5. Leverans
1. Vid “frakt betald till” (CPT) står kunden för produkterna och risken vid tidpunkten för lossning. Kunden ska säkerställa korrekt mottagningsutrustning/material, lagerutrymmen och obehindrad och riskfri tillgång till dessa lager.
2. Stimulan har rätt att leverera i delar. Vid avtal där en period och/eller pris har fastställts ska köp ske i proportion till avtalad tid.
3. Om Stimulan inte kan leverera produkter till Kunden på grund av att Kunden inte köper dessa produkter, har Stimulan rätt att:
a. lagra produkter;
b. sälja produkter
allt detta på bekostnad och risk för kunden. Eventuell skada som uppstår ska bäras av kunden.
4. Angivna eller överenskomna leveranstider är aldrig att betrakta som deadlines, om inte annat uttryckligen överenskommits.

6. Betalning
1. Betalning till Stimulan bör ske före den på fakturan angivna förfallodagen, utan kvittning, rabatt och/eller avstängning, genom inbetalning till bank- eller girokonto som anges av Stimulan.
2. Om betalning inte har erlagts inom den överenskomna förfallodagen, ska Kunden vara i förfall enligt lag utan ytterligare meddelande om försummelse och Kundens alla betalningsförpliktelser gentemot Stimulan ska omedelbart förfalla till betalning. Från det ögonblicket ska lagstadgad ränta plus 2 % per (del av en) månad betalas på det förfallna kapitalbeloppet, samt alla kostnader som förfaller vid indrivningen av dess fordran, inklusive rättegångskostnader och utomrättsliga kostnader. För de utomrättsliga inkassokostnaderna debiteras 15 % av det förfallna kapitalbeloppet, med ett minimum av 10 000 €.
3. Om den angivna förfallodagen i artikel 6.1 inte uppfylls, har Stimulan rätt att:
a. Betrakta avtalet som upplöst;
b. Stoppa alla leveranser enligt Avtal med Kunden tills betalning erhållits. Kostnaderna för lagring ska Kunden stå för.

Stimulan behåller härmed rätten till full ersättning.

4. Betalningar efter förfallodagen av eller på uppdrag av kunden ska successivt tillämpas på betalning av de utomrättsliga inkassokostnader som kunden ska betala, rättegångskostnader, förfallna räntor och därefter i åldersordning för de utestående fordringarna, oavsett indikation till motsatsen av kunden.
5. På Stimulans begäran är Kunden skyldig att medverka vid förskottsbetalning av produkter och/eller tjänster och/eller ställa tillräcklig säkerhet för fullgörande av Kundens (betalnings)skyldigheter.
6. Stimulan eller en enhet som ingår i ForFarmers-koncernen har rätt att dra av fordringar som Kunden är skyldig eller kommer att vara skyldig i framtiden från fordringar som Kunden har mot Stimulan eller en enhet som ingår i ForFarmers-koncernen.
7. Kunden får endast invända mot fakturan inom betalningstiden.

7. Undersökningsplikt och reklamation
1. Vid leverans ska Kunden grundligt och kompetent undersöka om varan överensstämmer med Avtalet. Kunden ska underrätta Stimulan skriftligen, ange skäl, inom 7 dagar efter leverans, eller åtminstone inom 7 dagar efter att upptäckt var skäligen möjlig, dock senast 6 månader efter leverans. Om så inte är fallet upphör Kundens reklamationsrätt. Om Kunden motsätter sig det sätt på vilket Avtalet har genomförts av Stimulan, ska Kunden omedelbart underrätta Stimulan skriftligen vid leverans av produkten eller vid tillhandahållande av tjänsten eller vid leverans.
2. Om reklamationen inte har meddelats skriftligen i tid anses Kunden ha samtyckt till de levererade produkterna och/eller tjänsterna.
3. Avvikelser och skillnader som faller inom en produktions- eller vikttolerans som är rimlig enligt affärspraxis ska inte betraktas som brister.
4. Ett klagomål som avses i artikel 7.1. ska inte avbryta Kundens betalningsskyldighet.
5. Om den levererade produkten och/eller tjänsten inte överensstämmer med Avtalet, är Stimulan endast skyldig att byta ut den aktuella produkten eller att ge en pro rata rabatt på priset. Detta bestäms helt av Stimulan.
6. Returförsändelser accepteras endast efter att Stimulan har gett sitt skriftliga medgivande i förväg.

8. Äganderättsförbehåll
1. Stimulan förbehåller sig äganderätten till de produkter som den levererar. Om en faktura från Stimulan avseende levererade produkter inte betalas i rätt tid, eller om Stimulan har krav på Kunden för underlåtenhet att fullgöra ett Avtal, har Stimulan rätt att återkräva de av Stimulan levererade produkterna som sin egendom.
2. Om Stimulan önskar utöva äganderättsförbehållet, ger kunden härmed Stimulan eller utsedd tredje part ett oåterkalleligt tillstånd att beträda alla sådana platser där Stimulans egendom finns och att återta sådana produkter.
3. Kunden är förbjuden att förflytta, överlåta, pantsätta eller på annat sätt belasta produkterna utanför dennes faktiska kontroll så länge äganderätten till de levererade produkterna inte övergått till Kunden. Kunden har rätt att sälja de produkter som levereras med äganderättsförbehåll i sin ordinarie verksamhet. Kunden får endast leverera dessa varor under villkoret av det relevanta äganderättsförbehållet.

9. Upplösning, force majeure och frigivning
1. Om Kunden underlåter att följa, underlåter att på ett korrekt sätt eller underlåter att i tid uppfylla alla förpliktelser som uppkommer för honom enligt Avtalet, samt vid konkurs, betalningsinställelse, konkurs, upphörande eller likvidation av Kundens företag , Stimulan har rätt att, utan någon skyldighet att betala skadestånd och utan att det påverkar dess rättigheter, upplösa Avtalet helt eller delvis eller avbryta vidare genomförande av Avtalet. I sådana fall har Stimulan rätt att kräva omedelbar betalning av den utestående fordran.
2. Om Stimulan, på grund av omständigheter utanför dess vilja och/eller fel, inte kan fullgöra ett Avtal, inte kan fullgöra det i tid eller inte kan fullgöra det korrekt, ska detta anses vara Force Majeure för Stimulan. I sådana fall ska Stimulan inte hållas ansvarigt för någon skada som uppstår på grund av att Avtalet inte har fullgjorts i tid eller på ett felaktigt sätt.

10. Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, och som inte är transportör, tog emot den sista varan. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss (Pavo Sverige, Tollestorpsvägen 2G, 443 61 Stenkullen, Tel. +46 0766-43 37 88, E-post: [email protected]) genom ett tydligt uttalande (till exempel ett brev som skickas med posten, fax eller e-post) om ditt beslut att ångra detta avtal. Du kan använda det online-standard ångerformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det med att du skickar meddelandet om utövande av ångerrätten före ångerfristens utgång.

Konsekvenser av ånger

Om du ångrar detta avtal ska vi betala tillbaka alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppstår om du väljer en annan leveransmetod än den av oss erbjudna billigaste standardleveransen), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om din ånger av detta avtal kom in till oss. Vi kommer att använda samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte något annat har överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har gett bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vad som inträffade tidigare.

Du ska returnera varorna omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då du informerade oss om ångern av detta avtal. Fristen är uppfylld om du returnerar varorna innan fjorton dagars fristen går ut. Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. Du behöver bara svara för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hanteringen av varorna som inte var nödvändig för att fastställa deras beskaffenhet, egenskaper och funktion.

Undantag från ångerrätten i vissa fall

Rätten att ångra som beskrivs i avsnitt 10.1 gäller inte för:

1. Avtal om leverans av varor som inte är färdigproducerade och för vilkas tillverkning konsumentens individuella val eller bestämning är väsentlig eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.
2. Leverans av varor som snabbt kan försämras eller vars bäst-före-datum snabbt går ut.
3. Avtal om leverans av förseglade varor som av hälsoskyddsskäl eller hygienskäl inte är lämpliga för retur om förseglingen har brutits efter leveransen.
4 Avtal om leverans av varor som, på grund av sin natur, har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leveransen.

Märk att detta är en översättning från tyska till svenska och kan vara användbar som referens. Det är dock viktigt att ta juridisk rådgivning för att säkerställa att du följer de specifika lagkraven i Sverige och de gällande lagarna inom din bransch.

11. Ansvar
1. Skulle skada uppstå i samband med fullgörandet av ett avtal som ingåtts med Stimulan, ansvarar Stimulan inte för skadan om den orsakats av:
a. En tvingande myndighetslag;
b. Odebiterade tjänster och/eller rådgivning;
c. Kunden har tillhandahållit felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som Stimulan har förlitat sig på;
d. Användning av produkter och/eller tjänster i strid med instruktioner och/eller råd från Stimulan.
2. Om skadan orsakats av en defekt produkt som tillhandahållits av Stimulan eller av en defekt tjänst eller rådgivning som debiterats av Stimulan, ska Stimulans ansvar begränsas till det belopp som i det aktuella fallet betalats ut enligt dess ansvarsförsäkring(ar) som tecknats, ökat med beloppet av den självrisk som enligt försäkringsvillkoren inte är för försäkringsgivares räkning. Om det av någon anledning inte sker någon försäkringsutbetalning ska Stimulans ansvar begränsas till högst fakturavärdet för den berörda produkten eller tjänsten eller rådgivningen, dock med högst € 45 000.
3. Utan hinder av de lagstadgade preskriptionstiderna är preskriptionstiden för alla skadeståndsanspråk och försvar på grund av Stimulans ansvar för defekter i levererade varor, mot Stimulan och de tredje parter som Stimulan involverar i genomförandet av ett avtal, ett år.

12. Diverse och tillämplig lag
1. Ogiltighet eller invaliditet av en bestämmelse i avtalet ska inte leda till att hela avtalet är ogiltigt. Istället för den ogiltiga bestämmelsen ska parterna komma överens om ett lämpligt arrangemang, som kommer så nära som juridiskt (effektiv) möjligt, parternas avsikt och det ekonomiska resultat som de eftersträvar.
2. Administrationen av Stimulan fungerar som fullständigt bevis, med förbehåll för bevis på motsatsen från kunden.
3. Alla avtal med Stimulan regleras av holländsk lag. Åberopande av bestämmelserna i Wiens köpkonvention är uteslutet. Den behöriga domstolen i distriktet Zutphen har jurisdiktion att pröva tvister. Stimulan förbehåller sig dock rätten att stämma avtalsparten på dess huvudsakliga verksamhetsställe.